Skip to main content

Wedstrijdreglement
Adventskalender

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck met ondernemingsnummer BE0405748723, gevestigd op Brouwerijstraat 1, 8870 Izegem. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Meta, en is ook niet verbonden met de organisatie Meta. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Meta.
 2. Deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.
 3. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.
 4. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger alvorens deel te nemen aan deze wedstrijd. Deze toestemming kan door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.
 5. Medewerkers van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 6. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck.
 7. Deelnemers moeten in België wonen.
 8. Elke persoon mag slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.
 9. Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie de prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.
 10. De winnaar ontvangt de prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina, met name een biermand t.w.v. 50 euro.
 11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van zijn antwoord op de meerkeuzevraag. Indien er meerdere personen hetzelfde antwoord hebben gegeven, dan wint de persoon die de schiftingsvraag juist beantwoordde.
 12. Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf dinsdag 29 november 2022 t.e.m. woensdag 21 december 2022.
 13. De winnaar wordt per e-mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal worden.
 14. De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.
 15. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen en letsels.
 16. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, de omstandigheden dit vereisen. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck.
 17. De contactgegevens die de deelnemers aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om vermoedens van wedstrijdvervalsing te bevestigen. U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per email te richten aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck op volgend adres: info@bierkasteel.be. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.
 18. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck om zijn/ haar naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.
 19. De communicatie naar onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.
 20. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
 21. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.
 22. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.